TERMA DAN SYARAT PERADUAN BELI & MENANG RAYA BERSINAR BERSAMA FRESH & WHITE

TERMA DAN SYARAT PERADUAN BELI & MENANG RAYA BERSINAR BERSAMA FRESH & WHITE (SEMENANJUNG MALAYSIA SAHAJA) SOUTHERN LION SDN. BHD.

A.      SYARAT-SYARAT PENYERTAAN

  1. PENGENALAN

 

  • Peserta mesti membaca Syarat-syarat Penyertaan ini bersamaan dengan Jadual Syarat Penyertaan (secara kolektif akan dirujuk sebagai “Terma dan Syarat”).

 

1.2    Dengan menyertai Peraduan ini, kesemua Peserta/Pemenang bersetuju dan mengakui untuk terikat dengan terma dan syarat berikut dan semua pindaan, penambahan dan pengubahsuaian seperti yang boleh dibuat dari semasa ke semasa oleh Penganjur, mengikut budi bicara mutlaknya. Peserta bersetuju bahawa penyertaan berterusan mereka dalam Peraduan ini merupakan penerimaan tanpa syarat mereka terhadap Terma dan Syarat yang dipinda.

 

1.3   Keputusan Penganjur mengenai semua perkara yang berkaitan dengan Peraduan ini adalah akhir, muktamad dan mengikat semua Peserta Peraduan ini, dan tiada surat-menyurat, komunikasi atau rayuan akan dilayan.

 

  1. JADUAL SYARAT PENYERTAAN

 

 1. Peraduan: Peraduan Beli & Menang Raya Bersinar Bersama Fresh & White (Semenanjung Malaysia Sahaja)  
  2. Tempoh   Peraduan:  Peraduan ini berlangsung dari 2hb April 2023 sehingga 27hb Mei 2023. (“Tempoh Peraduan”)  
  3. Penganjur: Southern Lion Sdn. Bhd.  
  4. Kelayakan: Peraduan ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia dan penduduk tetap, yang memiliki dokumen pengenalan diri yang sah, berumur 18 tahun ke atas (pada 2hb April 2023), kecuali kakitangan Penganjur, termasuk ahli keluarga terdekat mereka, rakan niaga, syarikat bersekutu, pembekal / pengedar, agensi promosi / pengiklanan atau agensi perhubungan awam dan pihak lain yang terlibat dalam Peraduan ini.

 

 
  5. Kaedah Penyertaan:  Untuk menyertai, Peserta perlu mematuhi langkah-langkah penyertaan berikut:

 

Langkah 1BELI

Beli mana-mana produk Fresh & White yang turut serta, bernilai sekurang-kurangnya RM15 (termasuk satu (1) Volcanic Whitening 140g) di Semenanjung Malaysia, Southern Lion Official Shop di Shopee dan Grocery Store (LazMall) di Lazada dalam satu resit (“Bukti Pembelian”) semasa Tempoh Peraduan. Satu (1) resit melayakkan Peserta kepada satu (1) penyertaan.

 

Langkah 2IMBAS

Imbas Kod QR dan isikan borang atas talian;

Masukkan nama penuh (seperti dalam Kad Pengenalan), nombor Kad Pengenalan baru, nombor telefon dan alamat e-mel.

Sebagai contoh: Nik Rose, 890917075110, +60 1 1-2345 678, xxxx@yahoo.com

Hantar gambar muka depan resit sebagai Bukti Pembelian.

Simpan Resit asal untuk pengesahan Penganjur jika dipilih.

·      Sila pastikan maklumat berikut dikemukakan dengan jelas di dalam Bukti Pembelian:

o   Nama kedai

o   Tarikh pembelian

o   Nombor resit

o   Produk(-produk) turut serta yang dibeli

o   Jumlah harga produk(-produk) turut serta yang dibeli

 

 

 

 
6. Penyertaan Peraduan: (a) Peserta/Pemenang Peraduan yang layak akan dipilih oleh Penganjur dengan kaedah pembahagian dengan jumlah. Peserta/Pemenang yang layak akan dipilih daripada semua penyertaan yang layak yang diterima dalam Tempoh Peraduan.

(b) Penganjur mempunyai hak tunggal dan mutlak yang difikirkan sesuai dan perlu untuk meminda Tempoh Peraduan, mekanik Peraduan, untuk menamatkan, membatalkan atau menggantung Peraduan pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.

(c) Peserta/Pemenang yang layak akan dihubungi melalui WhatsApp berdasarkan maklumat hubungan yang diberikan semasa penyerahan penyertaan atas dasar usaha terbaik dengan maksimum tiga (3) percubaan. Sekiranya Peserta/Pemenang yang disenarai tidak dapat dihubungi, Penganjur berhak untuk menggantikan Peserta/Pemenang tersebut dengan nama seterusnya dalam senarai.

(d) Peserta/Pemenang yang layak mungkin dikehendaki mengemukakan nama penuh, butiran hubungan, salinan kad pengenalan yang jelas dan boleh dibaca, dan alamat pos mereka bersama-sama dengan Bukti Pembelian untuk tujuan pengesahan melalui pos atau Whatsapp dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh pemberitahuan.

(e) Peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan yang mereka mahu tetapi setiap penyertaan mesti disokong dengan Bukti Pembelian yang sah dalam Tempoh Peraduan. Walau bagaimanapun, satu hadiah akan diberikan bagi setiap Peserta, bagi setiap Peraduan. Bukti Pembelian bertarikh sebelum atau selepas Tempoh Peraduan tidak akan diterima. Hanya penyertaan dengan resit asal produk yang sah akan diterima. Tiada resit tulisan tangan, salinan resit dan/atau salinan pendua resit diterima. Sekiranya dikenalpasti, penyertaan tersebut akan dilucuthakkan secara automatik. Bukti WhatsApp atau pos bukan bukti penerimaan.

(f) Semua Bukti Pembelian yang dikemukakan untuk Peraduan ini adalah hak milik Penganjur.

 
  7. Kriteria dan Proses Pemilihan Pemenang:  BAGAIMANA UNTUK MENANG:

(a) 247 Pemenang akan dipilih oleh Penganjur dan akan memenangi Hadiah-hadiah berikut:

i.         Hadiah Utama – 1 Pemenang

ii.         Hadiah Kedua – 2 Pemenang

iii.         Hadiah Ketiga – 4 Pemenang

iv.         Hadiah  Mingguan  – 30 Pemenang x 8 minggu

(b)  Keputusan Penganjur adalah akhir dan muktamad, mengikat Peserta dan segala surat-menyurat atau rayuan tidak akan dilayan.

(c) Senarai Pemenang Hadiah Utama, Hadiah Kedua dan Hadiah Ketiga akan diumumkan oleh Penganjur pada laman https://guppyrock.com/contest/fw-peraduan-raya-bersinar/ pada 26hb Jun 2023.

(d) Senarai Pemenang Hadiah Mingguan akan diumumkan oleh Penganjur pada laman https://guppyrock.com/contest/fw-peraduan-raya-bersinar/ dalam empat belas (14) hari selepas penamatan setiap Minggu Peraduan.

·      Minggu Peraduan 1: 2-8 April 2023

·      Minggu Peraduan 2: 9-15 April 2023

·      Minggu Peraduan 3: 16-22 April 2023

·      Minggu Peraduan 4: 23-29 April 2023

·      Minggu Peraduan 5: 30 April – 6 Mei 2023

·      Minggu Peraduan 6: 7-13 Mei 2023

·      Minggu Peraduan 7: 14-20 Mei 2023

·      Minggu Peraduan 8: 21-27 Mei 2023

 

 

 
 8.  Tarikh tamat Penyertaan: Peraduan akan tamat pada 23:59hr pada 27hb Mei 2023.  Penyertaan selepas Tempoh Peraduan tidak akan diterima oleh Penganjur dan terbatal.

 

 
9. Pembatalan Kelayakan:
 

 

(a) Kelayakan Peserta berserta penyertaannya akan dibatalkan jika:

i.Pihak Penganjur mendapati resit yang digunakan adalah sama dengan penyertaan yang lain;

ii. Penyertaan tidak lengkap atau didapati mengandungi maklumat yang salah, rosak, sukar dibaca, lewat dan tidak mempunyai Bukti Pembelian yang betul atau tidak mencukupi. Bukti penghantaran tidak boleh dianggap sebagai bukti penerimaan;

iii. jika penipuan atau penipuan disyaki, termasuk tanpa had, melalui manipulasi kod atau sebaliknya sering memalsukan data.

(b) Penyertaan yang tidak mematuhi Terma dan Syarat yang dikuatkuasakan akan dibatalkan secara automatik.

(c) Penganjur berhak untuk menuntut pemulangan Hadiah atau pembayaran nilainya daripada Peserta yang dibatalkan kelayakannya selepas Hadiah telah diberikan kepada Peserta yang dibatalkan kelayakannya.

 
   10. Hadiah Peraduan: Peserta terpilih/Pemenang akan memenangi:

 

1. Hadiah Peraduan (“Hadiah”):-

 

Hadiah Utama – Vespa Primavera S 150 bernilai RM17,900

Hadiah Kedua – Dyson Pure Cool TP04 bernilai RM2,829

Hadiah Ketiga – Dyson V8 Slim Fluffy bernilai RM1,799

Hadiah Mingguan – Kredit Touch ‘n Go eWallet bernilai RM50

 

2. Setiap Pemenang (dikenalpasti melalui No. K/P) hanya layak menerima satu (1) hadiah setiap Peraduan.

 

3. Hadiah tidak boleh dipindahmilik atau digantikan dengan wang tunai, secara sebahagian atau keseluruhannya. Penganjur berhak menggantikan mana-mana Hadiah dengan hadiah lain yang sama nilainya tanpa sebarang notis.

 

 
11. Penghantaran Hadiah: (a) Penganjur (atau melalui agen) akan membuat percubaan sebanyak sekali setiap hari untuk 3 hari berturutan selepas nama Peserta Terpilih/ Pemenang dipilih. Jikalau Peserta Terpilih/Pemenang tidak dapat dihubungi dalam masa ini, Hadiah akan ditarikbalik dan  Penganjur berhak untuk memilih Peserta Terpilih/Pemenang yang baru, mengikut Terma dan Syarat Peraduan ini.

 

(b)   Hadiah Utama, Hadiah Kedua dan Hadiah Ketiga akan dihantar kepada Peserta Terpilih/Pemenang melalui kurier. Hadiah Mingguan akan dihantar kepada Peserta Terpilih/Pemenang  melalui WhatsApp. Hadiah akan dihantar dalam masa 60 hari selepas Penganjur menghubungi Peserta Terpilih/Pemenang dan mengesahkan maklumat peribadi Peserta Terpilih/Pemenang.

 

(c) Hadiah yang tidak dapat dihantar atau dituntut oleh Peserta Terpilih/Pemenang akan dibatalkan dan segala rayuan tidak akan dilayaniPenganjur boleh melanjutkan tempoh masa dan cara penghantaran Hadiah mengikut budi bicara mereka.

(d)       Hadiah tidak boleh dipindahmilik atau digantikan dengan wang tunai, secara sebahagian atau keseluruhannya. Penganjur berhak menggantikan mana-mana Hadiah dengan hadiah lain yang sama nilainya tanpa sebarang notis.

(e) Penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang berlaku kepada Hadiah dalam proses penghantaran.

(f) Penganjur berhak membatalkan sebarang tuntutan daripada agen, pihak ketiga, kumpulan atau penyertaan yang dijana secara automatik oleh komputer.

12.  Hak Milik Harta Intelek:
 
(a) Semua penyertaan mestilah asli dan tidak melanggar mana-mana hak harta intelek yang dimiliki oleh mana-mana pihak. Peserta tidak boleh mengedarkan, menghasilkan semula atau sebaliknya memberikan, apa-apa bahan yang mengandungi hak harta intelek mana-mana pihak lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak cipta, atau maklumat proprietari lain yang dipegang oleh pihak lain tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pemilik hak harta intelek atau maklumat proprietari.

(b) Penganjur mempunyai hak untuk menggunakan, mengubah suai dan/atau mengedit penyertaan yang dihantar, atau berfungsi mengikut budi bicara mutlaknya dan Peserta mengetepikan semua hak untuk sebarang pampasan untuk penyertaan yang dihantar.

 

(c) Jika anda percaya kerja anda telah diusik dan dipaparkan melanggar hak harta intelek, sila hubungi Penganjur.

 
13. Pengiklanan:

 

Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta bersetuju dan dianggap telah bersetuju dan memberi Penganjur hak untuk mengumpul dan memproses data dan maklumat peribadi Peserta untuk tujuan Peraduan ini, untuk menerbitkan dan/atau memaparkan butir-butir, data peribadi dan/atau gambar Peserta yang berjaya dalam media cetak dan media elektronik apa-apa bentuk (seperti yang berkenaan) untuk tujuan pengiklanan,  publisiti dan pengumuman tanpa sebarang royalti dan/atau pampasan.  
14. Ganti Rugi: (a) Sebarang perbelanjaan yang ditanggung untuk menyertai Peraduan ini, untuk menuntut penebusan/hadiah dan/atau menghadiri majlis, adalah tanggungjawab mutlak Peserta Terpilih/Pemenang yang berjaya, tanpa sebarang pembayaran balik oleh Penganjur.

(b) Peserta bersetuju untuk menanggung liabiliti dan tanggungjawab penuh untuk sebarang kerugian, kecederaan, kerosakan, kos, perbelanjaan, tuntutan atau kemalangan yang dialami, ditanggung atau disebabkan oleh penyertaan mereka dalam Peraduan ini. Penganjur tidak akan bertanggungjawab kepada Peserta untuk sebarang kerosakan, kos, perbelanjaan, tuntutan, kerugian, kemalangan atau kesulitan untuk sebarang perkara yang timbul daripada atau berkaitan dengan Peraduan ini. Setiap Peserta bersetuju untuk menanggung rugi dan memastikan Penganjur tidak mengalami sebarang kerugian daripada sebarang tuntutan, kerosakan, kerugian, kos atau perbelanjaan yang dialami atau ditanggung oleh Penganjur berhubung dengan Peraduan ini akibat daripada sebarang tindakan Peserta.

(c) Penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang penyertaan yang hilang, rosak, tertangguh, tidak betul atau tidak lengkap atas apa jua sebab. Bukti penghantaran tidak akan diterima sebagai bukti penerimaan.

(d) Peserta menyertai Peraduan ini atas risiko Peserta sendiri.

(e) Penganjur tidak akan bertanggungjawab terhadap kegagalan mana-mana elemen teknikal yang berkaitan dengan Peraduan ini yang menyebabkan penyertaan gagal dihantar. Penganjur tidak akan bertanggungjawab untuk penyertaan yang hilang, rosak, atau ditangguhkan kerana sebarang perkakasan rangkaian, komputer atau telefon bimbit atau kegagalan perisian dalam apa jua bentuk.

 
15. Notis Pemberitahuan Peribadi: Penganjur berhak memindahkan butiran data peribadi Peserta (termasuk, tanpa had, nama, alamat, nombor telefon, nombor kad pengenalan dan butiran akaun bank) kepada agensi terlantik bagi tujuan pengurusan dan menghubungi Peserta untuk tujuan Peraduan ini sahaja. Peserta mempunyai hak untuk mengakses, membetulkan atau menarik balik persetujuan untuk mendedahkan butiran data peribadi daripada Penganjur. Permintaan boleh dibuat melalui emel ke https://www.southernlion.com.my/contact-us/ atau melalui pos ke Southern Lion Sdn. Bhd. Unit 1-J & 1-K, Bangunan BAKTI Siti Hasmah, No.6, Cangkat Abang Haji Openg, Taman Tun Dr. Ismail, 60000 Kuala Lumpur, Malaysia sebelum 28hb Mei 2023. Untuk maklumat lanjut mengenai penggunaan data peribadi oleh Penganjur, sila baca polisi peribadi  Penganjur di https://www.southernlion.com.my/privacy-policy/.  
16. Syarat-syarat Penyertaan Am: (a) Sekiranya Peraduan ini melibatkan peniaga/ pedagang yang lain, peniaga/pedagang yang mengambil bahagian dalam Peraduan ini berhak untuk menyemak semula terma dan syarat Peraduan ini tanpa notis terlebih dahulu. Penyertaan Peserta dalam Peraduan yang berkaitan akan tertakluk kepada terma dan syarat peniaga/pedagang yang mengambil bahagian. Peserta tidak berhak untuk menyerahkan mana-mana hak atau sub-kontrak mana-mana kewajipan di sini.

(b) Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara terma dan syarat-syarat ini dengan sebarang bentuk pengikalan lain yang berkaitan dengan Peraduan ini, terma dan syarat-syarat ini akan diguna pakai.

(c) Terma dan Syarat Peraduan ini hanya didapati dalam Bahasa Malaysia.

(d)      Terma dan syarat-syarat ini adalah tertakluk kepada undang-undang Malaysia. Penganjur dan Peserta bersetuju menggunakan bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.

(e) Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi talian hotline kami di 1800 880 133 (Isnin hingga Jumaat, 9 pagi hingga 5 petang, (tidak termasuk cuti umum)) atau lawati https://guppyrock.com/.